ОНС „Доктор”

Национален център по обществено здраве и анализи
Д-р Марин Бойков Пенков

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:       7.1. Медицина
Научна специалност:                  Социална медицина и здравен мениджмънт

Първично звено:             Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“
Научна организация:     НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Концептуална рамка и модел за организация и управление на качеството в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД - София по ISO 9001:2008

Научни ръководители:    1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                                              2. Проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм  
                        
Научно жури:                
Председател:          1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Членове:                    2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                                     3. Проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
                                     4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
                                     5. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
                        
Резервни членове:       1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                          2. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева, дм

Рецензенти:                1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
                                        2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм

Дата на защита:        04.06.2018 г., 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
Становище на доц. д-р Жана Христова Големанова, дм

 

ОНС „Доктор”

Национален център по обществено здраве и анализи
Д-р Румяна Вечкова Динолова-Ходжаджикова

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:      7.1. Медицина

Научна специалност:            Социална медицина и здравен мениджмънт

Първично звено:    Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“

Научна организация:            НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Неблагоприятни преживявания в детството и рисково за здравето поведение сред студенти от помагащите професии и медицина

Научни ръководители:    1. Доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
2. Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
                        
Научно жури:                
Председател:    1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм

Членове:        2. Доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
                         3. Доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
                         4. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм
                         5. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн
                        
Резервни членове:    1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                                       2. Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм

Рецензенти:            1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
                                    2. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм

Дата на защита:        25.04.2018 г., 11:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
Рецензия на . доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, дм
Становище на доц. д-р Христо Русков Хинков, дм
Становище на доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, дм
Становище на проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн

ОНС „Доктор”

Национален център по обществено здраве и анализи
Татяна Стоянова Каранешева

Област на висше образование:    7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:      7.1. Медицина

Научна специалност:            Социална медицина и здравен мениджмънт

Първично звено:    Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите “

Научна организация:            НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Ролята на сегментацията на аудиторията и избора на комуникационен канал в процеса на здравна комуникация.

Научен ръководител:    Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                        
Научно жури:                
Председател:    1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм

Членове:          2. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                           3. Доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
                           4. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
                            5. Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм

Резервни членове:    1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм
                                        2. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм

Рецензенти:            1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                    2. Доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм

Дата на защита:        30.04.2018 г., 10:30 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Рецензия на доц. д-р Таня Василева Чолакова, дм
Становище на доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
Становище на доц. д-р Жана Христова Големанова, дм
Становище на доц. д-р Колечка Веселинова Шопова – Козалиева, дм

Вие сте тук:Home Процедури за научни степени и академични длъжности Процедури за придобиване на научни степени