ОНС „Доктор” - Национален център по обществено здраве и анализи
маг. фарм. Христо Георгиев Бургазлиев

Област на висше образование:       7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:        7.1. Медицина

Научна специалност:                       Социална медицина и здравен мениджмънт

Първично звено:                              Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“

Научна организация:                       НЦОЗА

Тема на дисертационния труд:    Възникване и развитие на аптечното обслужване в Бургаски окръг

Научни ръководители:     Проф. Златка Димитрова Димитрова, дфн
                                              Доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
                        
Научно жури:                
Председател:                1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм


Членове:                      2. Доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
                                       3.Доц. Христина Викторова Лебанова, дф
                                       4. Проф. Илко Николаев Гетов, дф
                                       5. Проф. д-р Мими Георгиева Стойчева, дм
                        
Резервни членове:     1. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм
                                        2. Проф. Златка Димитрова Димитрова, дфн

Рецензенти:               1. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
                                       2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф

Дата на защита:        18.01.2018 г., 10:00 ч., зала 18, етаж 10 на НЦОЗА

Автореферат
Рецензия на проф. Илко Николаев Гетов, дф
Рецензия на проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм
Становище на доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм
Становище на доц. Христина Викторова Лебанова, дф
Становище на проф. д-р Мими Георгиева Стойчева, дм

 

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ гр. София на основание Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г. обявява конкурси за три редовни докторантури за учебната 2017-2018 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации” – една и дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“ – една); по „Токсикология” (за нуждите на отдел „Токсикология”, дирекция „Обществено здраве и здравен риск” - една) и две задочни докторантури по „Социална медицина и здравен мениджмънт” (за нуждите на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации” – една) и по „Хранене и диететика” (за нуждите на отдел „Храни и хранене”, дирекция „Обществено здраве и здравен риск” - една).

Срокът за подаване на документите за участие в конкурсите за докторантури в НЦОЗА, гр. София, е 2 месеца от датата на обнародването.

Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки - на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 94 от 24.11.2017г., стр. 51

Вие сте тук:Home Процедури за научни степени и академични длъжности Процедури за придобиване на научни степени